Հայաստանի Հանրապետության
Ֆինանսների նախարարություն
Հայտարարություններ
Հայտարարություններ

Տեղաբաշխվելեն 500 մլնդրամ ծավալովպարտատոմսեր

Ապրիլի 13-ինտեղիէունեցել 39 շաբաթմարմանժամկետովպետական (գանձապետական) կարճաժամկետ AMGT39111164 թողարկմանպարտատոմսերիտեղաբաշխմանաճուրդ:

Տեղաբաշխմանենթակապարտատոմսերիծավալը 500 մլն դրամէ, իսկպահանջարկը՝ 911մլն դրամ, որիցմրցակցային` 835 մլն դրամ, իսկ ոչ մրցակցային՝ 76 մլն դրամ:

Պարտատոմսերիտեղաբաշխմանծավալըկազմելէ 500 մլն դրամ:

Տեղաբաշխումիցստացվածհասույթըկազմելէ 455 616 765 դրամ:

Տեղաբաշխման միջին կշռված եկամտաբերությունը 12.8457 տոկոս է, տեղաբաշխման սահմանային եկամտաբերությունը` 13.0900 տոկոս:

Աճուրդին մասնակցել են 3 գործակալ և գանձապետական պահառուն:
ՀՀ ֆինանսների նախարարության տեղեկատվության
և հասարակայնության հետ կապերի բաժին
Վերջին թարմացում 13.04.2015