Հայաստանի Հանրապետության
Ֆինանսների նախարարություն
Հայտարարություններ
Հայտարարություններ

Տեղաբաշխվել են 3 մլրդ դրամ ծավալով պարտատոմսեր

Հունվարի 12-ինտեղիէունեցել 2020 թվականին ապրիլի 29-ին մարվող պետական միջնաժամկետ (AMGN60294208) պարտատոմսերիտեղաբաշխմանաճուրդ:

Տեղաբաշխմանենթակապարտատոմսերիծավալը 2-3 մլրդ դրամէ, իսկպահանջարկը՝ 3 մլրդ 568 մլն դրամ, որիցմրցակցային` 3 մլրդ 288 մլն դրամ, իսկ ոչ մրցակցային` 280 մլն դրամ: Պարտատոմսերիտեղաբաշխմանծավալըկազմելէ 3 մլրդդրամ: Տեղաբաշխումիցստացվածհասույթըկազմելէ 2 546 379 027 դրամ: Տեղաբաշխմանմիջինկշռվածեկամտաբերությունը 15.6211 տոկոսէ, տեղաբաշխմանսահմանայինեկամտաբերությունը` 15.8934 տոկոս:

Աճուրդինմասնակցելեն 7 գործակալ:

 

ՀՀֆինանսներինախարարությանտեղեկատվության

ևհասարակայնությանհետկապերիբաժին

 

 

Վերջին թարմացում 12.01.2016