Հայաստանի Հանրապետության
Ֆինանսների նախարարություն
Հայտարարություններ
Հայտարարություններ

Տեղաբաշխվել են 2 մլրդ դրամ ծավալով պարտատոմսեր

Դեկտեմբերի 8-ինտեղիէունեցել 20 տարի մարմանժամկետովպետական (գանձապետական) երկարաժամկետ AMGB2029A366 թողարկմանպարտատոմսերիտեղաբաշխմանաճուրդ:

Տեղաբաշխմանենթակապարտատոմսերիծավալը 2 մլրդդրամէ, իսկպահանջարկը՝ 10 մլրդ 51մլն դրամ, որիցմրցակցային` 9 մլրդ 571 մլն դրամ և ոչ մրցակցային՝ 480 մլն դրամ: Պարտատոմսերիտեղաբաշխմանծավալըկազմելէ 2 մլրդդրամ: Տեղաբաշխումիցստացվածհասույթըկազմելէ 2 033 770 798 դրամ: Տեղաբաշխմանմիջինկշռվածեկամտաբերությունը 12.9699 տոկոսէ, տեղաբաշխմանսահմանայինեկամտաբերությունը` 12.9584 տոկոս:

Աճուրդինմասնակցելեն 7 գործակալ:

Վերջին թարմացում 08.12.2016