Հայաստանի Հանրապետության
Ֆինանսների նախարարություն
Հանրային քննարկումներ
Հանրային քննարկումներ

Հարգելի այցելու,

Կայքի այս էջում Դուք հնարավորություն ունեք մասնակցել ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից մշակված իրավական ակտերի նախագծերի հանրային քննարկումներին:

ՀՀ ֆինանսների նախարարությունը մեծապես կարևորում է հասարակության ակտիվ մասնակցությունը իրավաստեղծ աշխատանքներում:

Հանրային քննարկումների հրավերում նշված հետադարձ կապ ապահովող էլեկտրոնային փոստի հասցեի միջոցով բոլոր շահագրգիռ ֆիզիկական և իրավաբական անձինք կարող են ներկայացնել իրենց առաջարկություններն ու դիտողությունները:

Վերջին թարմացում 05.10.2016