ԹԵԺ ԳԻԾ
02.09.2022
Տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի բաժնում փորձագետ ներգրավելու վերաբերյալ

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՀԱՍԱՐԱԿԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ԿԱՊԵՐԻ ԲԱԺՆՈՒՄ ՓՈՐՁԱԳԵՏ ՆԵՐԳՐԱՎԵԼՈՒ  ՄԱՍԻՆ

 

Ծրագրով  նախատեսված աշխատանքների համառոտ նկարագիրը՝

 • Նախարարության պաշտոնական կայքի վերազինում, մամուլի հաղորդագրությունների պատրաստում, մոնիթորինգի իրականացում:

 Փորձագետը նախատեսվում է ներգրավել պայմանագիր կնքելու օրվանից մեկ տարի ժամանակահատվածով։

 Փորձագետի պարտականությունները՝

 • Սահմանված ժամկետներում փորձագետի աշխատանքների իրականացման ծրագրով նախատեսված հաշվետվությունների, վերլուծությունների ու տեղեկանքների կազմում և ներկայացում.
 • Նախարարության գործունեության վերաբերյալ տեքստային նյութերի պատրաստում և տեղադրում.
 • Մամուլի հաղորդագրության և համապատասխան պաշտոնական տեղեկանքների և տեղեկատվական նյութերի պատրաստման, տարածման և մշակման աշխատանքների իրականացում.
 • ԶԼՄ-ներին տեղեկատվական նյութերի, լուսանկարների և տեսանյութերի տրամադրման աշխատանքների իրականացում.
 • ԶԼՄ-ներում հրապարակված կարևոր տեղեկատվական նյութերի մոնիթորինգի իրականացում: 

Փորձագետին ներկայացվող պահանջները՝

 • Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն. 
 • Բարձրագույն կրթություն. 
 • Տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի ոլորտի առնվազն վեց ամսվա աշխատանքային ստաժ.
 • Համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն. 
 • Տեղեկատվության ազատության մասին», «Զանգվածային լրատվության մասին», «Տեսալսողական մեդիայի մասին», «Անձնական տվյալների պաշտպանության մասին», «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին», «Կառավարության կառուցվածքի և գործունեության մասին», «Պետական կառավարման համակարգի մարմինների մասին», «Կառավարչական իրավահարաբերությունների կարգավորման մասին» օրենքների, ՀՀ կառավարության 2015 թվականի հոկտեմբերի 15-ի «Տեղեկատվություն տնօրինողի կողմից մշակված կամ նրան առաքված տեղեկատվության գրանցման, դասակարգման և պահպանման, ինչպես նաև տեղեկատվության կամ դրա կրկնօրինակի (պատճենի) տրամադրման կարգը սահմանելու մասին» թիվ 1204-Ն, ՀՀ կառավարության 2018 թվականի հոկտեմբերի 10-ի «Հանրային քննարկումների կազմակերպման և անցկացման կարգը սահմանելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի մարտի 25-ի N 296-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» թիվ 1146-Ն որոշումների և իր լիազորությունների հետ կապված անհրաժեշտ իրավական ակտերի իմացություն.
 • Անհրաժեշտ տեղեկատվության տիրապետում, տեխնիկական առաջադրանքների մշակման, վերլուծությունների կատարման փորձ.
 • Պատասխանատվության բարձր զգացում, ճշտապահություն, տրամաբանելու և տարբեր իրավիճակներում արագ կողմնորոշվելու ունակություն.
 • Թիմում աշխատելու կարողություն.
 • Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն լեզուների ազատ տիրապետում.
 • Հաշվետվությունների կազմման և ներկայացման ունակություն: 

Փաստաթղթերն  ընդունվում են ամեն օր՝ ժամը 10։00-ից 12։00-ը և 14։30-ից 17։00-ը։

Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է` 2022 թվականի սեպտեմբերի 2-ից սեպտեմբերի 7-ը ներառյալ:     

Աշխատանքի վայրը՝ Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարություն, էլ. փոստ secretariat@minfin.am: 

Պաշտոնի նշանակելու իրավասություն ունեցող պաշտոնատար անձի կողմից ընտրություն կատարելու եղանակներն են՝

 • Դիմում ներկայացրած քաղաքացիների փաստաթղթերի ուսումնասիրությունը.
 • Հարցազրույցը։ 

Դիմող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները բնօրինակների հետ պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը`

 • Դիմում գլխավոր քարտուղարի անունով (ձևը լրացվում է տեղում).
 • Հայտարարություն (ձևը լրացվում է տեղում) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի օգոստոսի 2-ի «Առանձին խնդիրների իրականացման համար պետական մարմինների կողմից փորձագետի ներգրավման կարգը և դեպքերը սահմանելու մասին» N 878-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 13-րդ կետով նախատեսված սահմանափակումների բացակայության մասին.
 • Տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակություննների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի` դիպլոմի(ների), վկայականի(ների)  պատճենները.
 • Արական սեռի անձինք` նաև զինգրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի պատճենը կամ համապատասխան տեղեկանք.
 • Աշխատանքային գրքույկի (գրքույկի բացակայության դեպքում աշխատանքային գործունեության վերաբերյալ տեղեկանք(ներ) կամ այլ փաստաթուղթ(եր) համապատասխան մարմնից(ներից)՝ ըստ պաշտոնների) պատճենը.
 • Անձնագրի և հանրային ծառայության համարանիշը հավաստող (նույնականացման քարտի) փաստաթղթերի պատճենները.
 • Մեկ գունավոր լուսանկար` 3x4 սմ չափսի: 

Աշխատանքային ծրագիր

 

Դիմումները ներկայացնել անձամբ՝ հետևյալ հասցեով 0010 ք. Երևան Մելիք Ադամյան  1, 153 սենյակ հեռ.` 011-800153:

 

Նորություններ  ➤

Նորության նկար

Տիգրան Խաչատրյանը ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի գործընկերների հետ քննարկել է երեխաներին ուղղված հանրային միջոցներին առնչվող հարցեր

Նախարար Խաչատրյանը հյուրերին է ներկայացրել 2022-2026թթ. ՀՀ կառավարության ծրագիրը եւ ընդգծել, որ Կառավարության համար առաջնային են երեխաների առանձնահատուկ կարիքներին միտված ծրագրերը՝ ուղղված կրթական, առողջապահական եւ սոցիալական...

Նախաձեռնություններ  ➤

Նորության նկար

Հայտարարություն՝ ներքին աուդիտորների մասնագիտական վերապատրաստման դասընթացների վերբերյալ

ՀՀ ֆինանսների նախարարությունը տեղեկացնում է, որ 2022 թվականի հունիսի 13-ից սկվելու են ՀՀ հանրային հատվածի որակավորում ունեցող ներքին աուդիտորների շարունակական մասնագիտական վերապատրաստման դասընթացները:

Հայտարարություններ  ➤

Նորության նկար

Հայտարարություն հանրային հատվածի հաշվապահի որակավորման հանձնաժողովի նիստի վերաբերյալ

 

Սույն թվականի դեկտեմբերի 14-ին ժամը 11:00-13:00 և 15:00-17:00դեկտեմբերի 16-ին ժամը 15:00-17:00 ՀՀ ֆինանսների նախարարության վարչական շենքի 2-րդ հարկի թիվ 1 դահլիճում (ք.Երևան, Մելիք-Ադամյան...