ԹԵԺ ԳԻԾ

Հայաստանի Հանրապետությունում գործում է միասնական հարկային համակարգ: Հարկային համակարգը հարկային հարաբերությունների ամբողջությունն է: Հարկային հարաբերությունները հարկերի ու վճարների սահմանման, հաշվարկման, վճարման, հար­կա­յին պարտավորությունների հաշվառման, իսկ հարկային օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերում՝ գանձման, հարկերի ու վճարների վերադարձման, հարկային արտո­նու­թյուն­ների սահմանման, հարկ վճարողների, հարկային և լիազոր մարմինների լիազորությունների ու պարտականությունների ամրագրման, հարկային հսկողության իրականացման, հար­կա­յին հարաբերությունները կարգավորող օրենքների դրույթները խախտելու համար պատաս­խա­նատվության միջոցների կիրառության, հարկային պարտավորությունների կատարման ապահովման, ինչպես նաև հարկային վեճերի լուծման հետ կապված հարաբերություններն են:

Հայաստանի Հանրապե­տու­թյունում հարկային հարաբերությունները կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապե­տու­թյան Սահմանադրությամբ, Հայաստանի Հանրապետության վավերացված միջազգային պայմանագրերով, «Հարկերի մասին» Հայաստանի Հանրա­պե­տու­թյան օրենքով, պետական «շահութահարկ, եկամտային հարկ, ակցիզային հարկ և ավե­լաց­ված արժեքի հարկ» և տեղական «գույքահարկ, հողի հարկ և հյուրանոցային հարկ» հար­կերի մասին և վճարների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով, ինչպես նաև դրանց հիման վրա և դրանց իրականացումն ապահովելու նպատակով ընդունված ենթաօրենսդրական նորմատիվ իրավական ակտերով: Հայաստանի Հանրապետությունում հարկային հարաբերությունները կարգավորող դրույթներ սահմանված են նաև Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքով, «Վարչա­րա­­րության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով, Հայաստանի Հանրապետության քրեա­կան և Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքերով, «Սնան­կու­թյան մասին» Հայաստանի Հանրա­պե­տության օրենքով, «Հարկային ծառայության մասին» և «Օպերատիվ-հետախուզական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրա­պե­տու­թյան օրենքներով և «Տեսչական մարմինների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով:

 

 

 

 

Նորություններ  ➤

Նորության նկար

ՀՀ ԱԺ մշտական հանձնաժողովներում մեկնարկել են 2022 թվականի պետական բյուջեի կատարողականի հաշվետվության քննարկումները

Ֆինանսների նախարար Վահե Հովհաննիսյանը ներկայացրել է 2022 թվականի սոցիալ-տնտեսական զարգացման և հարկաբյուջետային քաղաքականության հիմնական ուղղությունները, մակրոտնտեսական և...

Նախաձեռնություններ  ➤

Նորության նկար

Ֆինանսների նախարարությունը հյուրընկալել է Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի (ՀՊՏՀ) ֆինանսատնտեսագիտական քոլեջի ուսանողներին

Ֆինանսների նախարարության գլխավոր քարտուղար Կարեն Սարգսյանը, եկամուտների քաղաքականության և հարկային վարչարարության մեթոդաբանության